YEYO自动化设备-外贸电商案例

发布时间: 2019-03-20
编辑:简川科技

项目名称:YEYO自动化机械设备外贸网站

项目程序:简川CMS内容管理系统(自主研发)

采用技术:1.URL伪静态化技术,使网站更利于SEO推广优化。

                 2.动态数据缓存技术,使网站打开速度跟快,用户体验更好。

                 3.网站采用响应式设计方案,在不同的PC和移动端,都有着最佳显示效果。火狐截图_2019-03-21T06-16-17.326Z.png
火狐截图_2019-03-21T06-23-00.480Z.png


QQ
咨询